خرید شال ادعاي خودداری اوین از آزادي 3دانشجوی امیرکبیر

محمد علی دادخواه، حقوق دان و وکيل مدافع مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه دانشجوی دربند دانشگاه امير کبير به رادیو فردا گفت: در حالی که قاضی دادگاه عمومی دستور آزادی سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير را صادر کرده است، مسئولين زندان اوين از آزاد کردن آنها خودداری می کنند.

دادخواه که به مجتمع قضايی مراجعه کرده ولی موفق به ديدار با رييس دادگاه نشده است، می‌افزايد: «متاسفانه رياست دادگاه حضور نداشت و رييس مجتمع قضايی قرار شد با رييس کل دادگستری تهران صحبت کند اما همه دست اندرکاران دادرسی و دادگستری و قضا معتقدند آزاد نکردن اين سه دانشجو گذشته از اينکه تضييع حق شهروندی دانشجويان است، نوعی اقدام عليه عدالت است که دانشجويی دستور آزادی اش توسط قاضی دادگاه صادر شود اما نهايتا مديريت زندان از اجرا، پذيرش و قبول دستور قضايی که بالاترين دستور است، سر باز زند.»
دادخواه می افزاید در صورتی که مسوولان اقدام به آزادی اين سه دانشجو نکنند، از آنها شکايت خواهد کرد.

وی می گوید:« تصميم دارم با رييس دادگستری تهران ملاقات کنم و پس از آن از کسانی که به هر نحوی از اجرای دستور دادگاه سرباز زده اند، شکايت کنم.»

محمد علی دادخواه در ادامه می گويد که با توجه به مسووليتی که برای همه دست اندرکاران دادگستری وجود دارد، قاعده اين است که دادستان کل کشور، رييس قوه قضاييه، رييس دادگستری و قاضی که دستور آزادی دانشجويان را صادر کرده اند، نسبت به ادامه بازداشت و عدم آزادی آنها هم حساس باشند.»

وی می افزايد:«رييس دادگاه قبلا اعلام کرده بود که دستور آزادی دانشجويان را داده و مسوولين زندان هم تاييد کرده اند که آزادی سه دانشجوی در بند دانشگاه امير کبير به آنها ابلاغ شده است. زندان ضابط دادگستری است و بايد دستورات دادگستری را بدون چون و چرا اطاعت کند.»

مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان از ارديبهشت ماه تا کنون به اتهام چاپ و توزيع نشريات دانشجويی که در آنها به مقدسات اسلام توهين شده است، در زندان هستند. دانشجويان هر گونه ارتباطی با اين نشريات را رد کرده و می گويند لوگوی نشريات جعل شده است.

اين سه دانشجو پس از تحمل هشت ماه زندان توسط دادگاه عمومی تهران از اتهامات توهين به مقدسات دينی، توهين به حرم اهل بيت مسلمانان، توهين به مراجع تقليد مسلمانان، توهين به مردم شهر قم، توهين به زنان محجبه و جوانان متشرع، توهين به مسوولان نظام جمهوری اسلامی ايران، رياست جمهوری، وزير علوم و مسوولين دانشگاه امير کبير تبرئه شدند.

به گفته وکيل مدافع اين سه دانشجو، خانواده های آنان بنا بر حکم قاضی وثيقه های ۸ ميليون تومانی پرداخت کرده اند و بر پايه قانون پس از پرداخت وثيقه بايد پس از ۲۴ ساعت آزاد می شدند.