خرید شال حسيني، معاون بانك مركزي شد

حيدر مستخدمين حسيني به عنوان معاون حقوقي و امور مجلس بانك مركزي منصوب شد.
به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهري، رئيس‌كل بانك مركزي، امروز طي حكمي حسيني را به عنوان معاون جديد خود برگزيد.
پيش از اين، مستخدمين حسيني، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي، رئيس بورس و مديرعامل مؤسسه مالي و اعتباري توسعه را در كارنامه خود داشته است.