اتحادتان را در تمام زندگی حفظ کنید تا همیشه پایدار و سرافراز باشید.(کوروش کبیر)
اطلاعیه: باران عشق تنها سایت عاشقانه ایرانی که تلاش دارد دوستان خود را خوشحال کند شما دوستان برای حمایت امیدوارم با نظراتتون مارو حمایت کنید

دلنوشته های غم انگیز و عاشقانه از کاربران

موضوع : دل نوشته,عاشقانه

 دلنوشته های غم انگیز و عاشقانه از کاربران

the_eye_by_sailboatssink_4

ورق را بــه دسـتـهــایــم مـیـسـپـارد
 
نـگـاهــم مـیـکـنـد و مـیـگـویـد
 
بــرایــم شـعـــری بـگــو . . .
 
و مــن ،
 
در چـشـمــهـای کـهــربــایـی اش ،
 
در آشـفـتـگی مــوهـایـش ،
 
و در عـطـر پـیــراهــن سـپـیـدش گــم مـیـشـوم
 
بـگـذر عــزیــز دل . . .
 
از ایــن گـمـشــده بـگـذر
 
ســـراغ آیـنــه بــرو
 
تــو خــود شـعــر مـجـســمـی . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙

دلـتـنــگ تـــوام
 
و درگــیــر ایــن انـــدوه غــریــبـم
 
کـه هــر کـسـی
 
هــر زمـانــی
 
ایــن عــاشــقــانــه را بــرایــت بـخــوانـد
 
بــه قـــدر ایــن لـحـظــه ی مــن
 
بـــرای تــو دلـتـنـگ نـیـسـت . . . 
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
نــامــم را
 
بــر قـلـبـت حـکـاکـی کــن
 
تـا بـبـیـنـی
 
ایــن ” کـتـیـبـه ی سـنـگـی ” را
 
بــه هــر قـیـمـتــی خـــریــدارم . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
چـشـمـهــایـتـــــ ــ ـ
 
بــرای یـک عـمــر عـاشـقـانـه ســرودن کـافی بــود
 
لـبــخـنــدتـــــ ــ ـ امــا
 
لـازم . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
تــا چـشـمـــهــایـتـــــ ــ ـ
 
در هــیـاهــوی ایــن خـیــابـان
 
چــشـم بــه راه مــن نـیــســت
 
مــن
 
تــنـهـا عــابـــر ایــن خـیــابــانــم . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
 
مــثـل آنــروزهــا
 
بــا ده قــدم 
 
بــه پــیــچ کــوچــه مـیــرســم
 
خـــبـری از تــو نـیـســت
 
و مــن
 
صــدهــا قـــدم بــرمـیـدارم
 
تــا بــه خــانــه بــرگــردم . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
رد اشــکـهـایــم 
 
عـکـســهـای تــو را لـو مـیـدهــد
 
درســت مـثــل آس دلــی نـشــانـه دار
 
روی مـیـــز قـمـــار . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
یـک روز تــو هــم از یــاد مـی روی
 
مــثـل آخــــریــن مـــاه بـهــار
 
بـهــاری کـه آنـقــدر چـشــم بــه راهــش بــودیــم . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
تـنـهــاتــر از تـــو مـیـشــوم
 
وقــتـی ” او ” مــیــرود
 
و تــو ایـنـگـــونـه نـگاهــش مـیــکـنـی . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
چــشـمـهـای کـهــربــایـی ات
 
در پــی دیـگــری
 
و شــال نـارنـجــی مــن
 
ورد زبــان مـــردم ایــن شـهــر اســت
 
حــالا
 
از تــمــام آن قـصــه ی عــاشــقــانــه
 
تــنـهــا مــن مــانــدم و پــیـراهــن سـپــیــد تــو
 
و ایــن پــایــان قـصــه نــه
 
آغــاز ویــرانـی مــن اســت . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
اگــر بــه فـکــر رفـتـنـی
 
مـــرا بــه دســت بــاد بـسـپـار 
 
بـگـذار بــا آرزوهــایــم
 
بــر بـــاد رَوَم . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
راه را تــو نـشـانــم دادی
 
امــا مـــن
 
مـحــو تـمــاشــای ســـر انگـشـتــانــت
 
گـــم شـــدم . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
بــه ایــن ورقــهــای سـفــیـد نـگاه کــن
 
ایـنـهــا
 
سپــیـدتــریــن شـعــرهــای جــهـانـنـد
 
زیــر آوار بـهـمــنـی از جـنــس سـکــوتـــــ ــ ـ . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
بــایــد حـــرفـی مـیــزدیــم
 
بـایـد سـکـوت را مـی شـکسـتـیـم
 
تــو بــه فـنـجــان خــیــره شــدی
 
مــن بـه پـنـجــره . . .
 
کـمـی دیــــــر شـد امــا
 
ســکــوت بــاز هــم شـکـســت
 
اول بــا صــدای گــامـهــایــت 
 
بــعــد بــا صــدای گـــریــه هــای مـــن . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
از خـــودم بـی خــبــرم
نـــه در شـعـرهــای تــوام
 
نــه در آیــنـه ی ایــن اتــاق . . .
 
مــدتـهــاســت
 
” او ” در شعـــرهــای تــوســت
و ایـــن آیـنـه
 
_ درســـت مـثــل مــن _
 
مـــرا بـی تــــو نـمــیـخــواهــد . . .
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
مــســافـــر مــن
 
جـیـبـهــای کــت ات را
 
لابــه لای گـــره شـــال گــردنــت را
 
چــمـــدانــت را 
 
کـمــی بـگـرد
 
شـــایــد کـنــار شـیـشــه ی عـطــرت
 
یــا روی آن پــیــراهــن
 
_هــمــان کـه روز اول بــر تــن کــرده بــودی_
 
شــایـــد هــم
 
در جــیــب چـمــدانــت کـنــار بـلـیـطـهــا . . .
 
امـــا یـقـیــن دارم هــمــانــجــا پـیــش تــوســت
 
آرامــشــم را بــا خـــودت بُــرده ای . . .
 
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
کــاش
 
کـمــی آهــسـتــه تـــر مـیــرفـتــی
 
مــثــل عـ ـطـ ـرت 
 
از ایـــن اتــاق . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
راســتـش را بـخــواهــی
 
مــن فـقــط عـطــر پــیــراهــنـت را مـیـبـیـنـم 
 
پــیـراهـنـی کــه عـطــر تـــو را دارد
 
نــه ســـاده اســت 
 
نــه چــهـارخــانـه . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
بــازی را بُـــردی
 
خــیــالــی نـیـســت
 
اصــلا آن دل هــم بــرای خـــودت
 
فــقــط
 
امــیــدهــایــم را بــه مـــن بـــرگــردان . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
 
اشـ ـکـــــ ــ ـ
 
تــرجـمــه یِ روانِ دلـتـنـگـی ســت
 
بــه ایــن اشــ ـکـ ـهـ ـا نـگاه کــن
 
شــایــد بـفـهــمـی چــه مـیـکـشـم . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
صـــدا
 
صـــدای صــور اســرافــیـل نـبــود
 
ســـوت مـمــتــد قـطـاری بــود
 
کــه تــو را بــا خـــود بــرد
 
و قــیـامــت مــن بـــرپــاشــد . . .
 
˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙♥˙·▪●ღ●▪·˙
 
بــبـیـن چــه کــرده ای ؟
 
بــرای آوردنــت بــه یــک عـاشـقـانــه ی کــوتــاه
 
هـمــه ی فـعــلـهـا را بــه هــم ریـخــتــه ام
 
حــالا دیـگــر
 
چــشـمــهـای تـــو را مـی شـنــوم
 
حــرفـهــایــت را مــیـبــوسـم
 
و صــدای خـنـده هــایــت را نـقــاشـی مـیـکـنـم
 
تــنـهــا بــرای ایـنـکـه
 
یـکـبــار دیــگــر
 
تــو را بــه عــاشــقــانــه ام بــیـاورم . . .
دانلــــود
چه امتیازی می دهید؟
۰ تا کنون ثبت شده است

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "لباس مجلسی،اس ام اس ،رمان عاشقانه" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود. گرافیک و طراحی : پارس تمز